VỀ VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Văn phòng Chương trình quốc gia) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý hoạt động của các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592)

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844)

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN
tổ chức chủ trì
chương trình phát triển sản phẩm quốc gia

Đăng ký tham gia >

CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC
HỖ TRỢ LÊN ĐẾN
100% KINH PHÍ

Tối đa 100%

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đối với đơn vị trực tiếp tham gia dự án

Tối đa 50%

Đối với hoạt động hoàn thiện công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

Tối đa 30%

Đối với mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu; thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình sản xuất thử nghiệm và sản xuất lô số không của dây chuyền công nghệ

VIDEO VỀ CHÚNG TÔI

Đối tác tiêu biểu