Chủ nhật, 31/05/2020 01:53

Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng băng rộng phục vụ Chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2030

02:00 PM - Thứ năm, 28/05/2020

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng băng rộng phục vụ Chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2030 trên cơ sở hợp tác với đối tác nước ngoài.

Xem thêm

Các Chương trình KH&CN quốc gia

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 có mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

 

Nội dung chính của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 

Chương trình tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra được các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển (bao gồm 58 công nghệ, 114 sản phẩm, theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

- Xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển vào các ngành, lĩnh vực;

- Xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ để hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao;

- Triển khai các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút các chuyên gia có trình độ cao ở trong nước và ngoài nước tham gia Chương trình.

 

Các chương trình thành phần của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 gồm 03 Chương trình thành phần:

  • Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
  • Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao;
  • Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
348/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
347/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ KH&CN Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
1895/QĐ - TTg 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ KH&CN Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
2457/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
21/2008/QH12 01/07/2009 Quốc Hội Luật Công nghệ cao

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 có mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

 

Nội dung chính của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 

Chương trình tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra được các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển (bao gồm 58 công nghệ, 114 sản phẩm, theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

- Xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển vào các ngành, lĩnh vực;

- Xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ để hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao;

- Triển khai các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút các chuyên gia có trình độ cao ở trong nước và ngoài nước tham gia Chương trình.

 

Các chương trình thành phần của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 gồm 03 Chương trình thành phần:

  • Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
  • Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao;
  • Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
348/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
347/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ KH&CN Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
1895/QĐ - TTg 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ KH&CN Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
2457/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
21/2008/QH12 01/07/2009 Quốc Hội Luật Công nghệ cao

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

 Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 tập trung phát triển về số lượng và chất lượng của doanh nghiệp, nhân lực quản lý doanh nghiệp trong việc thực hiện đổi mới công nghệ, làm chủ và tạo ra công nghệ tiên tiến.

 

Các nội dung chính của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia

 

- Xây dựng và thực hiện lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, bao gồm các hoạt động chính: xây dựng bản đồ công nghệ quốc gia và lộ trình đổi mới công nghệ đối với một số lĩnh vực sản xuất ưu tiên; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ; tổ chức đào tạo về quản lý, quản trị công nghệ...

- Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ, bao gồm các hoạt động: ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia công nghệ; nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Việc đổi mới công nghệ sẽ giúp tăng hiệu quả và năng suất lao động, đồng thời tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ thị trường.

 

Xem chi tiết tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày10/5/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

 


Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” có mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

 

Các nội dung chính:

 

(i) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

(ii) Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các Bộ, ngành, địa phương có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp

(iii) Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia với quy mô quốc tế

(iv) Tiếp tục triển khai Đề án Thương mại hóa công nghệ với quy mô dự án KH&CN cấp quốc gia đến năm 2020

(v) Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(vi) Phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(vii) Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp

(viii) Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới

(ix) Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài

(x) Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường, đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025."

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
45/2019/TT-BTC 19/07/2019 Bộ Tài chính Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Bộ KH&CN Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
16108/BTC-HCSN 28/11/2017 Bộ Tài chính Công văn của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025
2299/QĐ-BKHCN 21/08/2017 Bộ KH&CN Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 bắt đầu thực hiện từ năm 2018
5321/BTC-HCSN 24/04/2017 Bộ Tài chính Công văn của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
3362/QĐ-BKHCN 07/11/2016 Bộ KH&CN Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
844/QĐ-TTg 18/05/2016 Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 có mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới của các doanh nghiệp trong nước.

 

Chương trình đặt ra 4 nhiệm vụ cần giải quyết:

(i) Xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ: lựa chọn chuyên gia tìm kiếm công nghệ; tổ chức mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ; cử các nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam vào làm việc trong các doanh nghiệp công nghệ của thế giới;

(ii) Tìm kiếm công nghệ gồm xây dựng danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm; tổ chức tìm kiếm công nghệ;

(iii) Chuyển giao công nghệ gồm lập dự án chuyển giao công nghệ; hỗ trợ thực hiện dự án chuyển giao công nghệ;

(iv) Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và thông tin dữ liệu.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 1069/QĐ-TTg ngày 04/07/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.


Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) được phê duyệt từ năm 2012, với mục tiêu: (i) tạo cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; (ii) Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Các nội dung chính của Chương trình:

- Khảo sát phân loại các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN có tiềm lực hình thành doanh nghiệp KH&CN;

- Hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN;

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN;

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về việc thành lập quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp KH&CN;

- Hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.


Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Chương trình phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2020 tập trung vào việc hình thành, phát triển sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh cao

 

Sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia nào được Thủ tướng phê duyệt?

 

Các sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 6 nhóm sản phẩm chính thức: (1) Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; (2) Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng; (3) Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin; (4) Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải; (5) Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam; (6) Sản phẩm phục vụ an ninh và quốc phòng; và 3 nhóm sản phẩm dự bị: (1) Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn; (2) Các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu; (3) Sản phẩm vi mạch điện tử.

Từ năm 2017, chính phủ quyết định bổ sung thêm 03 nhóm sản phẩm thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến nam 2020. Các nhóm sản phẩm này bao gồm: (1) Tôm nước lợ (bao gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng); (2) Cà phê Việt Nam chất lượng cao; (3) Sâm Việt Nam.

 

Định hướng phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

 

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 gồm 03 nội dung chính:

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm quốc gia, bao gồm các hoạt động: triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tìm kiếm, nhập khẩu, nghiên cứu giải mã công nghệ; hợp tác quốc tế, trao đổi chuyên gia;

- Sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia, hình thành doanh nghiệp đi tiên phong sản xuất sản phẩm quốc gia, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ; sản xuất ở quy mô thử nghiệm; phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia;

- Thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường, hình thành ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sản phẩm quốc gia.

 

Xem chi tiết tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
28/2014/TT-BKHCN 15/10/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
10/2014/TT-BCT 12/03/2014 Cơ quan khác Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
1446/QĐ-BKHCN 09/07/2013 Bộ KH&CN Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
1398/QĐ-BKHCN 05/06/2013 Bộ KH&CN Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
439/QĐ-TTg 16/04/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
2441/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cốt lõi của Nghị định thư là phát triển việc hợp tác khoa học công nghệ quốc tế. Điều này giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

 

Hợp tác khoa học công nghệ quốc tế - nhiệm vụ hàng đầu

 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Theo đó, các nhiệm vụ cốt lõi của khoa học và công nghệ theo Nghị định thư là:

Nhiệm vụ Nghị định thư phải đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia nêu tại Khoản 1 Điều 25 của Nghị định 08/2014/NĐ-CPngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; bảo đảm hợp tác về nguồn lực của đối tác nước ngoài để cùng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư và đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

1. Giải quyết những vấn đề về khoa học và công nghệ cấp thiết của Việt Nam một cách hiệu quả về kinh tế, hạ tầng nghiên cứu, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.

2. Tìm kiếm và hướng tới làm chủ hoặc tạo ra công nghệ mới, tiên tiến có tính đột phá, góp phần tạo ra sản phẩm mới, ngành sản xuất mới.

3. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý khoa học và công nghệ.

4. Hỗ trợ các đối tác có quan hệ truyền thống đặc biệt.

Việc hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ quốc tế là một điều tất yếu mà các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần đẩy mạnh. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có vai trò chủ chốt trong công cuộc thực hiện các nhiệm vụ này.

 

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học công nghệ đến năm 2020 hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng phối hợp, tiếp thu, làm chủ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, sáng tạo ra công nghệ mới, góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với giá trị gia tăng cao.

 

Chương trình tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu có tính chất chiến lược, lâu dài về khoa học và công nghệ;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu về các vấn đề quan trọng, cấp thiết; các nhiệm vụ phục vụ các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và trọng điểm quốc gia;

- Tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu quốc tế, các dự án đầu tư khoa học và công nghệ trên thế giới và trong khu vực, tập trung vào các nội dung khoa học và công nghệ Việt Nam quan tâm, có nhu cầu cấp thiết;

- Phát triển các tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, gắn với hợp tác nghiên cứu quốc tế, định hướng giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ, kinh tế - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hoặc của quốc tế gắn với Việt Nam.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020.