Chủ nhật, 31/05/2020 02:20

Báo cáo đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số ĐM.10.DA/15

15/08/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Đánh giá hiện trạng, năng lực và khả năng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ tế bào gốc trong lĩnh vực y-dược và nông nghiệp

Mã số: ĐM.10.DA/15

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

  • Đánh giá được hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc ở Việt Nam và thế giới
  • Đề xuất công nghệ và định hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tế bào gốc đến năm 2030

Mục tiêu cụ thể:

  • Điều tra và tổng hợp thành công danh mục các công nghệ liên quan đến công nghệ tế bào gốc được sử dụng trong các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp
  • Điều tra thành công hiện trạng trình độ, năng lực và ứng dụng công nghệ tế bào gốc tại các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và doanh nghiệp
  • Phân tích tổng hợp được năng lực công nghệ và hiện trạng công nghệ trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc hiện nay trong các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và doanh nghiệp ở Việt Nam
  • Xây dựng thành công bảng tổng hợp kết quả điều tra và bảng chi tiết mô tả công nghệ đã tích hợp kết quả điều tra của các công nghệ được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc
  • Báo cáo được các vấn đề liên quan đến nhu cầu đổi mới công nghệ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc để sản xuất sản phẩm y dược và nông nghiệp
  • Đề xuất được công nghệ và định hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tế bào gốc đến năm 2030.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Văn Phúc

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

5. Tổng kinh phí thực hiện:               2.950                             triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    2.950          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0                           triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 07 năm 2015

Kết thúc: tháng 07 năm 2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Tháng 01/2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Văn Phúc

PGS.TS.

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

2

Phan Kim Ngọc

ThS.GVC

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

3

Vũ Bích Ngọc

TS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

4

Trương Đình Kiệt

GS.TS.

Hội Tế bào gốc Tp.HCM

5

Hoàng Nghĩa Sơn

PGS.TS.

Viện Sinh học Nhiệt đới

6

Nguyễn Văn Thuận

PGS.TS.

Trường ĐHQT, ĐHQG Tp.HCM

7

Huỳnh Nghĩa

PGS.TS.

Trường ĐHYD Tp.HCM

8

Lê Văn Đông

PGS.TS

Học viện Quân y 103

9

Trương Hải Nhung

TS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

10

Phạm Lê Bửu Trúc

TS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

11

Nguyễn Hải Nam

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

12

Huỳnh Thuý Oanh

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

13

Đặng Thị Tùng Loan

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

14

Bùi Nguyễn Tú Anh

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

15

Nguyễn Thị Kiều Oanh

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

16

Trương Thị Hoàng Mai

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

17

Trương Châu Nhật

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

18

Đào Thị Thanh Thuỷ

ThS

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

19

Nguyễn Trọng Hoà

Cử nhân

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: Tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết tại tệp đính kèm