Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia CT592.DABKHCN.15.2016

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia CT592.DABKHCN.15.2016

13/02/2020

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá vược (Lates calcarifer) qua đông phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đông bằng sông Hồng.

Thuộc:

- Chương trình:  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592)

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1 Mục tiêu của dự án sản cuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (Chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất)

- Làm chủ công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá vược qua đông

-Thành lập doanh nghiệp Khoa học công nghệ

2.2 Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ , quy mô sản phẩm)

- Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá vược sớm (tháng 2-3 đã có cá giống) đạt tỷ lệ cá bố mẹ thành thục ≥80% ; tỷ lệ cá cái đẻ trứng ≥70%; tỷ lệ thụ tinh ≥ 70%; tỷ lệ nở ≥ 80%; tỷ lệ sống cá bột lên thành cá giống (6-8cm) ≥ 30%;

- Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá vược trong ao phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng đồng bằng sông Hồng đạt : tỷ lệ sống ≥80%; năng suất 10 tấn/ha; cỡ cá thương phẩm 1,2-1,5kg/con.

-Xây dựng được 01 mô hình sản xuất giống cá vược sớm (quy mô 200.000 con/năm, có hiệu quả kinh tế.

-Xây dựng được 01 mô hình nuôi cá vược thương phẩm trong ao nước ngọt , 01 mô hình nuôi thương phẩm cá vược trong ao nước lợ (quy mô 2 ha/mô hình, có hiệu quả kinh tế).

-Tập huấn được 100 lượt học viên kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá vược qua đông.

- Thành lập được doanh nghiệp khoa học công nghệ

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trương Văn Trị

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                 6.713           triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    2.500                   triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      4.213          triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 12 năm 2016

Kết thúc: Tháng 12 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trương Văn Trị

Chủ nhiệm

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

2

Trần Văn Bằng

Thư ký

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

3

Nguyễn Mạnh Hà

Thành viên chính

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

4

Ngô Chí Phương

Thành viên chính

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

5

Nguyễn Thị Tâm

Thành viên chính

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

6

Đỗ Thị Cẩm Vân

Thành viên

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

7

Trần Thị Hồng

Kỹ thuật viên

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

8

Trần Văn Điển

Thành viên chính

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

9

Mai Thị Thùy Linh

Kỹ thuật viên

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

10

Cao Thị Chuyên

Thành viên

Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long

 

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 02 năm 2020

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ: chi tiết tại file pdf đính kèm.