Chủ nhật, 25/08/2019 16:07

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số ĐM.14.DN/15

15/08/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất phân vô cơ đa thành phần bằng công nghệ sử dụng khí nóng tạo hạt

Mã số: ĐM.14.DN/15

Thuộc: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

2. Mục tiêu nhiệm vụ: Hoàn thiện, làm chủ công nghệ sản xuất phân vô cơ đa thành phần bằng công nghệ sử dụng khí nóng tạo hạt. Sản xuất được phân bón chuyên dùng hàm lượng dinh dưỡng cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng của đồng bằng Sông Cửu Long.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đức Thịnh.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Một thành viên On - Oanh.

5. Tổng kinh phí thực hiện: 91.000,000 triệu đồng.                                                       

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 20.280,000 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 70.720,000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện:

- Bắt đầu (theo hợp đồng):  01/11/2015.

- Kết thúc (theo hợp đồng): 30/11/2017.

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 01/11/2015 – 31/05/2018.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Đức Thịnh

Thạc sỹ

 

Cty TNHH một thành viên On-Oanh

2

Trịnh Thị Mai Trang

Cử Nhân

Cty TNHH  một thành viên On-Oanh

3

Võ Tuấn Toàn

Cử nhân

Cty Cổ phần phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định

4

Lê Văn Thiện

 

Cử nhân

Cty Cổ phần phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định

5

Nguyễn Tấn Quý

Thạc sỹ

Cty Cổ phần phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định

6

Nguyễn Đăng Nghĩa

Tiến Sỹ

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp Nhiệt Đới

7

Chu Văn Hách

Tiến sỹ

Viện lúa đồng bằng Sông Cửu Long

8

Trương Thanh Ka

Thạc sỹ

Viện môi trường Nông nghiệp

9

Đặng Tuấn Sang

Kỹ sư

Công ty TNHH một thành viên On-Oanh

 

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết kèm theo