Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số SPQG.05b.02

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số SPQG.05b.02

04/02/2020

Kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn (PRRS)" mã số SPQG.05b.02

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn (PRRS).

Thuộc Dự án KH&CN: Công nghệ sản xuất vắc-xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn, mã số SPQG.05b.02.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Hoàn thiện được quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt PRRS trên quy mô công nghiệp.

- Sản xuất được 1.000.000 liều vắc-xin phòng bệnh PRRS từ chủng giống PRRS đã phân lập được tại thực địa Việt Nam. Vắc-xin được sản xuất ra đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về độ an toàn và có khả năng bảo hộ cao cho đàn lợn được tiêm phòng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:       PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                              13.210,0      triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        5.378,0   triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                         7.832,0      triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 12 năm 2016.

Kết thúc: Tháng 12 năm 2019.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Bá Hiên

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Lê Huỳnh Thanh Phương

Tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

Nguyễn Thị Lan

Giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

Nguyễn Hữu Nam

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

Lê Văn Phan

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6

Bùi Trần Anh Đào

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7

Trịnh Đình Thâu

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8

Trương Hà Thái

Tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9

Bùi Tố Nga

Tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10

Lại Thị Lan Hương

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 02/2020.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)