Chủ nhật, 25/08/2019 16:12

Báo cáo kết quả tự đánh gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia mã số NĐT.06.JPN/15

18/10/2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng

Mã số đề tài: : NĐT.06.JPN/15

Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Nghiên cứu ứng dụng được các công nghệ quản lý nước mặt ruộng của Nhật Bản trong các hệ thống thủy nông vùng ĐBSH nhằm tiết kiệm nước tưới cho lúa, giảm lượng phát thải khí nhà kính góp phần ổn định dân sinh kinh tế xã hội và xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

- Ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong hệ thống thủy nông nội đồng có quy mô 50 ha.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ

PGS.TS Lê Xuân Quang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Số 2/165 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội.

5. Tổ chức chủ trì phía đối tác nước ngoài:

Công ty Kita Sekkei và Trường đại học Kyoto, Nhật Bản

6. Tổng kinh phí thực hiện:                                   4.140 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               4.140 triệu đồng.

                 Kinh phí từ nguồn khác:                        0 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: tháng 12/2015;                              Kết thúc: tháng 2/2018.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Gia hạn đến 21/8/2018 theo Quyết định số 224/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 1 năm 2018.

8. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Xuân Quang

Tiến sĩ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

2

Trần Hưng

Thạc sỹ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

3

Phạm Đình Kiên

Thạc sỹ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

4

Phạm Thanh Bình

Thạc sỹ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

5

Phạm Thanh Hải

Tiến sỹ

Trường Đại học Thủy lợi

6

Lê Thế Hiếu

Thạc sỹ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

7

Vũ Linh Chi

Tiến sỹ

Trung tâm Tài nguyên thực vật- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

8

Nguyễn Quang Phi

Tiến sỹ

Trường Đại học Thủy lợi 6

9

Nguyễn Đăng Hà

NCS, Thạc sỹ

Vụ An toàn hồ chứa- Tổng cục Thủy lợi

10

Nguyễn Thị Nguyệt

Thạc sỹ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian: tháng 11/2018

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết tại file đính kèm)