Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ mã số NĐT.21.GER/16

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ mã số NĐT.21.GER/16

20/02/2020

I. Thông tin chung:
1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng dân dụng (PTXD) ở Việt Nam", mã số NĐT.21.GER/16. 
2. Kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.500 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2020
4 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Xây dựng
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong
II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1 Thời gian dự kiến: Tháng 3-4/2020.
2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.