Báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2018

Báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2018

09/10/2018

Thực hiện công văn số 2054/BKHCN-KHTC ngày 04/7/2018 về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia thực hiện báo cáo tình hình công khai ngân sách năm 2018 tại file kèm theo.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi Ngân Sách Quý II và Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi Ngân sách 6 tháng đầu năm.