Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2019