Báo cáo tự đánh giá dự án mã số DA.CT-592.23.2018

Báo cáo tự đánh giá dự án mã số DA.CT-592.23.2018

01/12/2020

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

Mã số dự án: DA.CT – 592.23.2018

2. Tổng kinh phí thực hiện:                                6.680 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    2.680 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             4.000 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 10 năm 2018

Kết thúc: Tháng 10 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Traphacosapa

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Quân

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 12 năm 2020

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm./Uploads/files/B%c3%a1o%20c%c3%a1o%20t%e1%bb%b1%20%c4%91%c3%a1nh%20gi%c3%a1(3).pdf