Báo cáo tự đánh giá dự án mã số KNĐMST.NV14.CTT.08-17

Báo cáo tự đánh giá dự án mã số KNĐMST.NV14.CTT.08-17

02/12/2020

Thông tin chung về nhiệm vụ KNĐMST.NV14.CTT.08-17

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mã số: KNĐMST.NV14.CTT.08-17

Kinh phí: 2.300 triệu đồng

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 24 tháng (từ tháng 10/2017 – tháng 09/2019), được gia hạn đến hết tháng 9/2020.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Nguyễn Huy Cường

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ - trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2. Mục tiêu nhiệm vụ

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là làm rõ nhu cầu, sự cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính, thuế đặc thù đối cho cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định được những vấn đề bất cập, khuyết thiếu còn tồn tại trong các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính, thuế đặc thù đối cho cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế tài chính, thuế và đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách thuế, tài chính đặc thù đối với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Báo cáo tự đánh giá thực hiện nhiệm vụ mã số KNĐMST.NV14.CTT.08-17

3. Danh sách thành viên thực hiện chính

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

TS. Nguyễn Huy Cường

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ

2

TS. Nguyễn Đào Tùng

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

3

Ths Trần Thị Vân Anh

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ

4

PGS. TS Nguyễn Thị Thanh

Hoài

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

5

Ths Lưu Hữu Đức

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

6

TS. Ngô Thanh Hoàng

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

7

TS. Phạm Thị Minh Hiền

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

8

Ths. Trần Thị Tuyết

Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

9

TS. Nguyễn Mạnh Thiều

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

10

TS. Diêm Thị Thanh Hải

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính