Thứ ba, 31/03/2020 01:28

Các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước

Nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ tùy thuộc vào nội dung cụ thể của từng Chương trình.

- Tối đa 100% kinh phí đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Tối đa 50% kinh phí đối với hoạt động hoàn thiện công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia;

- Tối đa 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu; thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình sản xuất thử nghiệm và sản xuất lô số không của dây chuyền công nghệ;

- Tối đa 100% kinh phí đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đối với đơn vị trực tiếp tham gia dự án;

- Hỗ trợ hoạt động thương mại hoá sản phẩm và phát triển thị trường, hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật.