Các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước

Các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước

26/08/2016

Nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ tùy thuộc vào nội dung cụ thể của từng Chương trình.

- Tối đa 100% kinh phí đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Tối đa 50% kinh phí đối với hoạt động hoàn thiện công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia;

- Tối đa 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu; thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình sản xuất thử nghiệm và sản xuất lô số không của dây chuyền công nghệ;

- Tối đa 100% kinh phí đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đối với đơn vị trực tiếp tham gia dự án;

- Hỗ trợ hoạt động thương mại hoá sản phẩm và phát triển thị trường, hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật.