Thứ năm, 02/04/2020 13:25
Các Chương trình KH&CN quốc gia

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 có mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới của các doanh nghiệp trong nước.

 

Chương trình đặt ra 4 nhiệm vụ cần giải quyết:

(i) Xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ: lựa chọn chuyên gia tìm kiếm công nghệ; tổ chức mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ; cử các nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam vào làm việc trong các doanh nghiệp công nghệ của thế giới;

(ii) Tìm kiếm công nghệ gồm xây dựng danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm; tổ chức tìm kiếm công nghệ;

(iii) Chuyển giao công nghệ gồm lập dự án chuyển giao công nghệ; hỗ trợ thực hiện dự án chuyển giao công nghệ;

(iv) Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và thông tin dữ liệu.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 1069/QĐ-TTg ngày 04/07/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

Quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Mô tả quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 HNQT/TKCG/01.17 Tìm kiếm công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến cấp chiến thuật Nguyễn Trung Kiên 2017 - 2018