Chủ nhật, 25/08/2019 16:29
Các Chương trình KH&CN quốc gia

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BKHCN ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.
2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN nêu trên.
3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
4. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực  tiếp đến Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
5. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 15h00, ngày 18 tháng 6 năm 2019 (hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu ngày đến của Bưu điện Hà Nội).

Quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Mô tả quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 HNQT/TKCG/01.17 Tìm kiếm công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến cấp chiến thuật Nguyễn Trung Kiên 2017 - 2018