Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuaatts, phân tích các sản phẩm quốc gia nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm quốc gia tại thị trường trong nước và quốc tế. Đến năm 2030, hình thành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm quốc gia mới. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

Đối tượng tham gia

Các tổ chức khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông báo tuyển chọn
tổ chức chủ trì

Đọc tiếp >
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1446/QĐ-BKHCN 09/07/2013 Bộ KH&CN Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
1398/QĐ-BKHCN 05/06/2013 Bộ KH&CN Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
2441/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
439/QĐ-TTg 16/04/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
28/2014/TT-BKHCN 15/10/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
10/2014/TT-BCT 12/03/2014 Cơ quan khác Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
157/QĐ-TTg 01/02/2021 Chính phủ Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 SPQG.05b.01 Dự án khoa học và công nghệ: Công nghệ sản xuất vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng cho gia súc TS. Vũ Tiến Lâm 2014 - 2016
2 SPQG.05b.02 Dự án khoa học và công nghệ: Công nghệ sản xuất vắc-xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch 2014 - 2017
3 SPQG.05b.03 Dự án khoa học và công nghệ: Công nghệ sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm TS. Trần Đức Hạnh 2014 - 2016
4 SPQG.05b.04 Dự án khoa học và công nghệ: Công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi phổ biến ở lợn TS. Trần Đức Hạnh 2016 - 2018