Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ HNQT/SPĐP/06.17
Tổ chức chủ trì Viện Địa chất
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020

Mục tiêu: Nhiệm vụ định hướng giải quyết những vấn đề cơ bản về địa chất mỏ khoáng sản và sinh khoáng, có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong việc xác định/mở rộng tiềm năng tài nguyên khoáng của đất nước, đó là: (i) Xây dựng các mô hình tích hợp thành tạo các tụ khoáng Cu-Ni-PGE và Fe-Ti-V ở địa khu Đông Bắc Việt Nam (các cấu trúc Sông Hiến, Lô Gâm, Phú Ngữ) và xác lập được các yếu tố (có tính chìa khóa) quyết định tiềm năng chứa quặng của chúng; và (ii) Thành lập sơ đồ các diện tích có mức độ triển vọng khác nhau (tỷ lệ 1: 250.000 cho toàn vùng) và chi tiết hóa cho các đối tượng có triển vọng nhất.