Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ HNQT/SPĐP/07.17
Tổ chức chủ trì Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Việt Long
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020

Mục tiêu

1. - Tuyển chọn được 2-3 dòng diêm mạch triển vọng tham gia khảo nghiệm; 
2. - Tuyển chọn được 1 giống công nhận sản xuất thử có năng suất 2,0 tấn/ha, hàm lượng protein từ 15-21%;  chịu hạn (độ ẩm đất tối đa đồng ruộng 40-50%) hoặc chịu mặn tối đa (80-120 mM NaCl tương đương 4-6 o/oo) ;
3. - Tạo ra 1 quy trình canh tác cây diêm mạch/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái);
4. - Xây dựng được 01 mô hình/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái), quy mô tối thiểu 3 ha/vùng, năng suất đạt 2 tấn/ha tại vùng sinh thái thích hợp; 
5. - Đào tạo 3 thạc sỹ, công bố 3 bài báo khoa học (2 bài trong nước, 1 bài ở tạp chí nước ngoài trong danh mục scopus/ISI).