Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.02.GER/15
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Phan Quang Văn
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Làm rõ được đặc tính khoáng vật khoáng sàng đất hiếm mỏ Nậm Xe
2. Tiếp nhận quy trình công nghệ tuyển luyện và tách đơn nguyên tố đất hiếm từ quặng của mỏ Nậm Xe; Trong đó nêu rõ quy trình tách urani, thori khỏi tinh quặng REE mỏ Nậm Xe
3. Đề xuất được quy trình công nghệ khai thác, tuyển và luyện đất hiếm tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam
4. Đề xuất giải pháp phục hồi môi trường sau khi mỏ đóng cửa