Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.04.GER/15
Tổ chức chủ trì Viện Tự động hóa và Môi trường, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật VN
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS. TS. Phạm Ngọc Hồ
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Đánh giá được hiện trạng khai thác đá làm vật liệu xây dựng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
2. Đánh giá được công nghệ khai thác đá hiện nay, tiếp nhận công nghệ khai thác tiên tiến của CHLB Đức phù hợp với điều kiện Việt Nam
3. Tính toán được cán cân cung cầu và phân tích dòng vật liệu bằng việc áp dụng mô hình hóa
4. Tiếp nhận mô hình giám sát môi trường cho một mỏ cụ thể
5. Các giải pháp phục hồi môi trường sau khi mỏ đóng cửa
6. Đánh giá tác động của luật khoáng sản đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản