Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.08.GER/15
Tổ chức chủ trì Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Vũ Đình Tiến
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Xây dựng và thử nghiệm được quy trình tách và tinh chế (-) gossypol từ hạt bông Việt Nam quy mô pilot
2. Xây dựng được quy trình tổng hợp và phát triển, ứng dụng các xúc tác dạng phối tử Salen và Phosphine
3. Nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế