Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.09.GER/15
Tổ chức chủ trì Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Anh Đức
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Tiếp thu và làm chủ được quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ từng oxit nguyên tố đất hiếm trong xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất
2. Xây dựng được hệt hống pilot thu hồi các oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 100 kg xúc tác thải/mẻ