Chủ nhật, 26/01/2020 22:39
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 HNQT/TKCG/01.17 Tìm kiếm công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến cấp chiến thuật Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng Nguyễn Trung Kiên 01/12/2017 - 01/12/2018