Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Mã nhiệm vụ HNQT/TKCG/01.17
Tổ chức chủ trì Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Trung Kiên
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2018

Mục tiêu:

Nghiên cứu, đánh giá về ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện tác chiến của một số Quân đội các nước trên thế giới làm cơ sở xây dựng báo cáo hồ sơ công nghệ, và đề xuất khả năng chuyển giao công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến binh chủng hợp thành cấp chiến thuật, để tích hợp được các yếu tố nghệ thuật quân sự Việt Nam nhằm hỗ trợ huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy chiến đấu, hiệp đồng tác chiến của người sỹ quan chỉ huy, tham mưu đến cấp trung đoàn.