Thứ ba, 25/06/2019 16:40
Mã nhiệm vụ DA.CT-592..18.2017
Tổ chức chủ trì Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IDROP)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Trần Thị Oanh
Thời gian thực hiện 01/09/2017 - 01/09/2019