Thứ ba, 17/09/2019 00:07
Mã nhiệm vụ ĐM.30.DA/17
Tổ chức chủ trì Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đức Hoàng
Thời gian thực hiện 01/09/2017 - 01/09/2019