Thứ hai, 16/09/2019 23:49
Mã nhiệm vụ ĐM.32.DN/17
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Ong Tam Đảo
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lưu Thị Thúy Huyền
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/06/2020