Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV13.CTT.09-17
Tổ chức chủ trì Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Hồng Quất
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2019

Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết về: đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mục tiêu chung:
Xác định vướng mắc, khó khăn trong việc đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm, cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội và đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung các văn bản nêu trên.
Mục tiêu cụ thể:
- Xác định được những vấn đề bất cập, khuyết thiếu còn tồn tại trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm làm rõ được đặc thù của hoạt động đầu tư mạo hiểm và vai trò của Nhà nước trong quá trình hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp ĐMST.
- Đánh giá được kinh nghiệm quốc tế qua quá trình nghiên cứu hoạt động đầu tư mạo hiểm và vai trò của nhà nước trong quá trình hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp ĐMST tại các nước tại châu Âu, chấu Á, châu Mỹ có nên kinh tế tương đồng với Việt Nam.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm, cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp ĐMST.