Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV14.CTT.08-17
Tổ chức chủ trì Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Huy Cường
Thời gian thực hiện 01/10/2017 - 01/10/2019

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mục tiêu:

Làm rõ nhu cầu, sự cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính, thuế đặc thù cho cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế tài chính, thuế và đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách thuế, tài chính đặc thù đới với sự phát treieern của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mơi ssasng tọa quốc gia đến 2025 và tầm nhìn đến 2030.