Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV01.ĐHQG.06-17
Tổ chức chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Ngọc Kiểm
Thời gian thực hiện 20/09/2017 - 19/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu:

- Xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động có hiệu quả và liên kết hoạt động giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, nước ngoài;

- Tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) ở Việt Nam từ các trường đại học, viện nghiên cứu;

- Nâng cao nhận thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và viện nghiên cứu.