Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV02.VSVA.08-17
Tổ chức chủ trì Công ty CP Việt Nam Silicon Valley Accelerator
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hàn Ngọc Tuấn Linh
Thời gian thực hiện 20/09/2017 - 19/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu:

- Xây dựng và phát triển mô hình tổ chức đào tạo nâng cao có hiệu quả về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Nâng cao chất lượng nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc đào tạo nâng cao về các mô hình kinh doanh, phương thức gọi vốn và các kỹ năng cần thiết khác cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.