Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV03.BSSC.04-17
Tổ chức chủ trì Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Lý Hoàng Phi
Thời gian thực hiện 20/09/2017 - 19/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu:

- Phát triển mạng lưới tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo mô hình hoạt động có hiệu quả;

- Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) có tiềm năng tăng trưởng nhanh, có khả năng gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

- Tổ chức huấn luyện để các startup gọi được vốn.