Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV07.BSSC.05-17
Tổ chức chủ trì Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Lý Hoàng Phi
Thời gian thực hiện 20/09/2017 - 19/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu:

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Hình thành đội ngũ huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.