Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV08.UP.07-17
Tổ chức chủ trì Công ty cổ phần phát triển UP
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phan Minh Tuấn
Thời gian thực hiện 20/09/2017 - 19/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu cung cấp các dịch vụ, tư vấn cần thiết cho các startup như các dịch vụ, tư vấn về: pháp lý, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, thành lập và giải thể doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, marketing, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ và các dịch vụ khác.