Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV10.TTTT.01-17
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Quỳnh Liên
Thời gian thực hiện 07/09/2017 - 06/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu: 

- Nâng cao nhận thức xã hội và hình thành văn hóa khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cả nước thông qua các kênh truyền thông truyền thống;

- Thông tin, kiến thức về hệ sinh thái và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường xuyên được truyền tải tới các thành phần quan tâm trong xã hội thông qua các kênh truyền thông truyền thống.