Chủ nhật, 26/01/2020 16:31
Mã nhiệm vụ NĐT.32.ITA/17
Tổ chức chủ trì Viện Điện tử - Viễn thông,
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Khắc Kiểm
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2019