Thứ ba, 17/09/2019 00:04
Mã nhiệm vụ NĐT.32.ITA/17
Tổ chức chủ trì Viện Điện tử - Viễn thông,
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Khắc Kiểm
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2019