Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Mã nhiệm vụ NĐT.01.CHN/15
Tổ chức chủ trì Viện Vật lý
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS. TS. Lê Hồng Khiêm
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020

Mục tiêu:

1. Xây dựng phương pháp luận phân tích đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong không khí thông qua một số chỉ thị rêu có ở Việt Nam (Barbula Indica hoặc một họ rêu nào đó có nhiều ở Việt Nam) bằng phương pháp phân tích kích hoạt notron nhiệt và cộng hưởng trên lò phản ứng hạt nhân IBR-2 tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Đubna. 
2. Xây dựng được quy trình phân tích kích hoạt và xác định được mối liên quan giữa đặc điểm sinh học của rêu dùng làm chỉ thị với hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong không khí. Phát triển phương pháp thụ động và chủ động. Ứng dụng cho nghiên cứu/chính sách môi trường và sức khỏe.