Thứ hai, 16/09/2019 23:27
Mã nhiệm vụ NĐT.27.KR/17
Tổ chức chủ trì Phòng Thí nghiệm trọng điểm vật liệu Polymer & Compozit
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Huỳnh Đại Phú
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020