Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Mã nhiệm vụ NĐT.28.KR/17
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học và Công nghệ tính toán
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020

Mục tiêu:

1. Xây dựng được mô hình dự báo sạt lở bờ sông dựa trên mô hình tính toán hiệu năng cao dùng GPUs kết hợp thực hiện dựa trên mô hình thực nghiệm và ứng dụng cho một số đoạn sông đồng bằng sông Cửu Long
2. Xây dựng phát triển hệ thống dự báo sạt lở bờ sông
3. Triển khai ứng dụng cho một số đoạn sông ở đồng bằng sông Cửu Long