Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Mã nhiệm vụ NĐT.30.RU/17
Tổ chức chủ trì Viện Địa lý
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Nguyễn Văn Cư
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020

Mục tiêu:

1. Tiếp nhận được chuyển giao công nghệ tiên tiến từ LB Nga trong nghiên cứu động lực biến đổi bờ biển.
2. Xác định được thực trạng, nguyên nhân và dự báo biến động bờ biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam.
3. Xác định được thực trạng, nguyên nhân và dự báo biến động bờ biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam.