Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Mã nhiệm vụ NĐT.36.ITA/18
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Duy Tân
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lê Thành Đô
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 01/06/2021

Mục tiêu:

1. Xác định vai trò của một số enzym polysaccharide monooxygenase (PMO) và các enzym khác của nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae và đề xuất giải pháp kiểm soát bệnh đạo ôn.
2. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các PMO tái tổ hợp trong quá trình phân hủy rơm thành đường.