Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 và quyết toán năm 2016 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 và quyết toán năm 2016 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

12/10/2017

Thực hiện quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, Văn phòng Chương trình quốc gia công bố công khai dự toán năm 2017 và quyết toán năm 2016 trong các tập tin đính kèm.