Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

11/05/2018

Thực hiện quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, Văn phòng Chương trình quốc gia công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018 trong các tập tin đính kèm.