Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

16/10/2018

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018 (bao gồm bổ sung) của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (theo các biểu đính kèm)

- Dự toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2018

- Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi Ngân sách Quý III

- Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi Ngân sách 9 tháng

- Quyết toán Thu - Chi Nguồn NSNN, Nguồn khác năm 2017