Thứ ba, 31/03/2020 03:15

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019"

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019" của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Xem thêm

Thông báo mời thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019"

Thông báo mời thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019" của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia 

Xem thêm

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Thực hiện quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, Văn phòng Chương trình quốc gia công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018 trong các tập tin đính kèm.

Xem thêm

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 và quyết toán năm 2016 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Thực hiện quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, Văn phòng Chương trình quốc gia công bố công khai dự toán năm 2017 và quyết toán năm 2016 trong các tập tin đính kèm.

Xem thêm