Điều kiện tham gia

Điều kiện tham gia

26/08/2016

Điều kiện tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trình độ đại học trở lên;

- Có đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ;

- Nhiệm vụ có tính khả thi và tiềm năng thị trường của sản phẩm;

- Có đề xuất đặt hàng của cơ quan cấp Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh.

Quy định chi tiết về điều kiện tham gia các Chương trình được nêu rõ tại Điều 4, Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.