Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia

26/08/2016

Đối tượng tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia là các tổ chức khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Quy định chi tiết về các đối tượng đủ điều kiện tham gia các Chương trình được nêu rõ tại Điều 4, Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.