Văn phòng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Văn phòng Chương trình quốc gia) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý hoạt động của các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia bao gồm:

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020;

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020;

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

và các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; điều hòa, phối hợp, hỗ trợ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, Đề án khoa học và công nghệ khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ông ĐỖ THÀNH LONG Giám đốc
Ông NGUYỄN PHÚ BÌNH Phó Giám đốc