Chủ nhật, 18/11/2018 12:41

Cơ cấu tổ chức bộ máy triển khai Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lưu ý: Tùy từng Chương trình cụ thể, trong cơ cấu tổ chức bộ máy triển khai có thể có hoặc không có Ban chủ nhiệm các chương trình KH&CN quốc gia.