Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

01/10/2016

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Trưởng phòng: Trần Vũ Hải

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1109

Thư điện tử: haitv@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1109

Thư điện tử: tuananh@most.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Văn phòng Chương trình quốc gia, giúp Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia thực hiện công tác tổng hợp kế hoạch; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và một số công việc khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình quốc gia.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình; đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.

b) Tổng hợp kế hoạch và nhu cầu kinh phí hàng năm của các Chương trình, các dự án, đề tài Khoa học và Công nghệ các cấp (bao gồm cả kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình quốc gia, các Ban Chỉ đạo Chương trình và các Ban chủ nhiệm Chương trình) để phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ xem xét, bố trí vào kế hoạch và dự toán ngân sách chung về khoa học và công nghệ; là đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch, nghiên cứu đề xuất với Giám đốc để báo cáo Bộ trưởng xem xét các phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình hình cụ thể.

c) Thực hiện công tác quản lý các nhiệm vụ thuộc các Chương trình:

- Tổ chức việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình; thẩm định nội dung và kinh phí của nhiệm vụ thuộc các Chương trình.

- Chuẩn bị hồ sơ để trình Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia ký hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc các Chương trình để triển khai thực hiện; tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; tổ chức thẩm định và chuẩn bị hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo việc mua sắm các trang thiết bị, máy móc sử dụng ngân sách nhà nước của nhiệm vụ thuộc các Chương trình, việc điều chỉnh nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ; định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình; tổ chức xác nhận khối lượng và kết quả thực hiện của nhiệm vụ thuộc các Chương trình để làm căn cứ thanh, quyết toán và cấp tiếp kinh phí cho nhiệm vụ thuộc các Chương trình.

- Đề xuất với Giám đốc để báo cáo Bộ trưởng xem xét việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đề nghị xử lý hành vi vi phạm của Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc các Chương trình trong quá trình thực hiện.

d) Xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm; sơ kết; tổng kết) và đột xuất theo yêu cầu về tình hình, kết quả thực hiện của nhiệm vụ thuộc các Chương trình.

đ) Điều hòa, phối hợp, hỗ trợ để bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong công việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, Đề án khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

e) Đầu mối tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp ý kiến của các Ban chỉ đạo, các Ban chủ nhiệm, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ thuộc các Chương trình về những vấn đề có liên quan đến xây dựng, quản lý hoạt động của các Chương trình để phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo.

g) Thực hiện công tác thống kê của các Chương trình; xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, hoạt động và kết quả của các Chương trình.

h) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Chương trình quốc gia theo sự phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật; thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

i) Thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.