Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán

01/10/2016

Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Mai Hương

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1107

Thư điện tử: huongnm@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1107

Thư điện tử: nguyenthuy@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Thị Nga

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1107

Thư điện tử: ttnga@most.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị trực thuộc Văn phòng Chương trình quốc gia, giúp Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia thực hiện công tác tài chính - kế toán của Văn phòng Chương trình quốc gia theo các quy định pháp luật và một số công việc khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình quốc gia.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Giám đốc ký duyệt đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ và dự toán ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho các Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho nhiệm vụ thuộc các Chương trình; theo dõi, tổng hợp việc huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước của nhiệm vụ thuộc các Chương trình; phát hiện và đề xuất với Giám đốc các phương án xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình.

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ để trình Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia ký hợp đồng/thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc các Chương trình để triển khai thực hiện.

đ) Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hàng năm của nhiệm vụ thuộc các Chương trình; tổng hợp quyết toán kinh phí hàng năm của Văn phòng Chương trình quốc gia; lập báo cáo tài chính theo quy định pháp luật, lập báo cáo kế toán quản trị khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

e) Thực hiện việc hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

g) Thực hiện công tác xử lý tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

h) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý tài chính định kỳ (6 tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia.

i) Hướng dẫn các đơn vị có liên quan nghiệp vụ tài chính-kế toán, hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện các Chương trình.

k) Đầu mối triển khai các công việc liên quan đến kiểm toán và thanh tra tài chính.

l) Thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.