Thứ năm, 02/04/2020 13:38

Giới thiệu chung

[English below]

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Văn phòng Chương trình quốc gia) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý hoạt động của các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia bao gồm:

  1. Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;
  2.  Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;
  3.  Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;
  4.  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;
  5.  Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến   năm 2020;
  6.  Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020;
  7.  Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;
  8.  Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" 

và các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; điều hòa, phối hợp, hỗ trợ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, Đề án khoa học và công nghệ khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: The Office of National Programmes on Science and Technology (ONPOST).

Văn phòng Chương trình quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Văn phòng các Chương trình quốc gia có trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

Xem thêm tài liệu giới thiệu các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tại đây.

---

The Office of National Programmes on Science and Technology (hereinafter referred to as The Office of National Programmes) is a public non-business unit under the Ministry of Science and Technology, assisting the Minister in performing the management function over activities in national programs on science and technology including:

1.    Programme on national product development by 2020;

2.    National programme on high-tech development by 2020;

3.    National programme on technological renewal by 2020;

4.    Programme on supporting the development of govermental organizations and enterprises of science and technology to implement the mechanism of autonomy and self-responsibility;

5.    Programme on bilateral and multilateral cooperation in science and technology by 2020;

6.    Programme on seeking and transferring foreign technologies by 2020;

7.    Scientific and technological tasks under Protocols;

8.    Scheme on "Supporting the National Ecosystem of Innovation Initiatives by 2025"

and other national programmes on science and technology approved by the Prime Minister to be assigned to Ministry of Science and Technology; to coordinate, cooperate and assist in organizing and implementing other national programmes and schemes on science and technology approved by the Prime Minister to be assigned to Ministry of Science and Technology for management.

The Office of National Programmes has its own legal status, stamp and bank account at the State Treasury and Bank for operation and transactions in accordance with the Law.

The Office of National Programmes is based in Hanoi.